Personal trainer én diëtist in Purmerend l Jefitcoach Ray is personal trainer, sportwetenschapper én diëtist afkomstig uit de voetbalfamilie Koeman l Ruim 20 jaar specialist in persoonlijke training en voedingsadvies l Fit en strak zonder lichamelijke klachten door beter bewegen en eten l Gratis proefles!
ALG VOORWAARDEN


jefitcoach Ray

1 op 1

functionele training

jefitcoach Ray l personal trainer en dietist in Purmerend
jefitcoach Ray l personal training en voedingsadvies in Purmerend
jefitcoach Ray l personal training en voedingsadvies in Purmerend
jefitcoach Ray l personal training en voedingsadvies in Purmerend
jefitcoach Ray l personal training en voedingsadvies in Purmerend
jefitcoach Ray l personal training en voedingsadvies Purmerend
jefitcoach Ray l personal training en voedingsadvies in Purmerend
jefitcoach Ray l personal training voor jongeren in Purmerend
jefitcoach Ray l personal training en voedingsadvies in Purmerend
jefitcoach Ray l personal training en voedingsadvies in Purmerend
jefitcoach Ray l personal training en voedingsadvies in Purmerend
jefitcoach Ray l personal training en voedingsadvies in Purmerend
jefitcoach Ray l personal training en voedingsadvies in Purmerend
jefitcoach Ray l personal trainer en dietist in Purmerend
jefitcoach Ray l personal trainer en dietist in Purmerend

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden jeFitcoach Functional Training

In deze voorwaarden wordt verstaan: jeFitcoach Functional Training ingeschreven onder Kvk-nummer 57561397 te Purmerend. Afnemer/ Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten/ Trainingen van jeFitcoach Functional Training onder beheer van de heer R. Koeman, eigenaar van jeFitcoach Functional Training. Diensten/ Trainingen bestaan uit 1-op-1 begeleiding en wetenschappelijk advies op het gebied van spiertraining, beweegtechniek, oefentherapie, voeding en leefstijl. Diensten/ Trainingen kunnen op verschillende locaties binnen en buiten worden verleent.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, op grond waarvan jeFitcoach Functional Training Diensten/ Trainingen levert die in de gezondheidsverklaring tussen de afnemer/ Klant en jeFitcoach Functional Training wordt beschreven. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet dwingendrechtelijke aard prevaleren deze bepalingen. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen jeFitcoach Functional Training en de afnemer in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door jeFitcoach Functional Training worden gewijzigd en zullen daarna gelden voor reeds bestaande overeenkomsten tussen de afnemer/ Klant en jeFitcoach Functional Training.


1. CONDITIE VAN DE KLANT

a) De Klant garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

b) De Klant zal geen gebruik maken van alle door jeFitcoach Functional Training aangeboden activiteiten en faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.


2. AFSPRAKEN EN TARIEVEN

a) De directie van jeFitcoach Functional Training en de Klant gaan de overeenkomst voor het leveren van de afgesproken Diensten in principe voor onbepaalde tijd met elkaar aan. Dit kan echter op elk moment door beide partijen opgezegd worden, rekening houdend met de termijn waarbinnen gemaakte afspraken vast liggen in de overeengekomen gezondheidsverklaring met inachtneming van de reserveringstermijn (zie artikel 6).

b) Het tarief wordt door de directie van jeFitcoach Functional Training bepaald en overeengekomen met iedere Klant, die de diensten van jeFitcoach Functional Training afneemt. Het overeengekomen tarief betreft een uurtarief inclusief 21% BTW en andere kosten die door jeFitcoach Functional Training worden gemaakt om de Diensten te kunnen leveren. Betaling dient vooraf voor minimaal twintig lessen te worden voldaan.

c) De directie van jeFitcoach Functional Training mag het tarief in de overeengekomen gezondheidsverklaring verhogen en zal de Klant hiervan minimaal een week van tevoren op de hoogte brengen.


3. AANSPRAKELIJKHEID

a) Voor elke door jeFitcoach Functional Training geleverde Dienst geldt dat er sprake is van een inspanningverplichting. JeFitcoach Functional Training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

b) JeFitcoach Functional Training is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de Diensten.

c) JeFitcoach Functional Training is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.

d) JeFitcoach Functional Training is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van jeFitcoach Functional Training.

e) In alle gevallen is de aansprakelijkheid van jeFitcoach Functional Training beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van jeFitcoach Functional Training.


4. BETALINGSVOORWAARDEN

a) Betaling moet binnen zeven dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is afgesproken in de onderling overeengekomen gezondheidsverklaring.

b) Na de vervaldatum is de Klant in gebreke en heeft de directie het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente wordt berekend over het te betalen bedrag vanaf het moment dat de Klant in gebreke is, totdat het bedrag volledig betaald is.

c) Blijft betaling uit, dan kan de directie de uitvoering van de Diensten stilleggen totdat betaald is.

d) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant, zijn de vorderingen van de directie op de Klant onmiddelijk opeisbaar.

e) Indien een Klant geen gebruik wil maken van de door hen reeds vooruit betaalde Trainingen, dan krijgt de Klant het hiervoor reeds betaalde bedrag niet terug. Het recht op Diensten/ Trainingen vervalt na twee jaar gerekend vanaf de ingangsdatum die staat vermeld in de overeengekomen gezondheidsverklaring.

f) Mocht JeFitcoach Functional Training door ziekte die langer dan zes maanden aaneengesloten duurt, niet in staat zijn om overeengekomen Diensten/ Trainingen aan de Klant te leveren, dan heeft de Klant recht op restitutie van het resterende deel van het vooruit betaalde bedrag.


5. KLEDING EN HYGIENE

a) Bij gebruik van alle activiteiten en faciliteiten die door jeFitcoach Functional Training worden aangeboden, dient te allen tijde gepaste sportkleding en, indien de Training binnen wordt verzorgd, geschikte en schone sportschoenen worden gedragen. Een handdoek tijdens de training is verplicht.

b) Wettelijke regels omtrent hygiene zullen door jeFitcoach Functional Training altijd worden gewaarborgd. Op de locatie waar de Dienst/ Training wordt gegeven zal goede ventilatie aanwezig zijn.


6. RESERVEREN EN ANNULEREN

a) Reserveringen/ afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een reservering/ afspraak korter van tevoren wordt geannuleerd, wordt bij de Klant die de reservering heeft gemaakt het overeengekomen tarief voor de betreffende Dienst in rekening gebracht.

b) De directie van jeFitcoach Functional Training behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren van een Klant die herhaaldelijk reserveringen van services en/of trainingen annuleert of niet volgens afspraak verschijnt.

c)  Indien de Klant door ziekte niet gebruik kan maken van de Diensten/ Trainingen, wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan jeFitcoach Functional Training.


7. OVERMACHT

a) Indien jeFitcoach Functional Training door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

b) Indien de overmacht langer dan één maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

c) Ingeval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding of restitutie van vooruit betaalde Diensten, ook niet als jeFitcoach Functional Training als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 

8. GESCHILLEN

a)  Op deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.

b) Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter. JeFitcoach Functional Training heeft het recht om zich tot de bevoegde rechter van de woonplaats van het lid te wenden.


9. SLOTBEPALINGEN

a) Alle door de Klant verstrekte stukken mogen niet door jeFitcoach Functional Training zonder voorafgaande toestemming van de Klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis aan derden worden gebracht op straffe van misbruik van intellectueel eigendom van de Klant.

b) In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij de directie van jeFitcoach Functional Training.