ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden jeFitcoach Functional Training

In deze voorwaarden wordt verstaan: jeFitcoach Functional Training ingeschreven onder Kvk-nummer 57561397 te Purmerend. Afnemer/ Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van jeFitcoach Functional Training. Directie: R. Koeman eigenaar van jeFitcoach Functional Training. Diensten/ Trainingen: Persoonlijke functionele training, voedingsadvies en coaching. Diensten/ Trainingen kunnen op diverse geschikte locaties in Purmerend worden verleent. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, op grond waarvan jeFitcoach Functional Training aan de afnemer/ Klant, een of meer producten levert van het ogenblik af, dat de afnemer/ Klant aan jeFitcoach Functional Training om een aanbieding vraagt, dan wel dat jeFitcoach Functional Training, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet dwingendrechtelijke aard prevaleren deze bepalingen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen jeFitcoach Functional Training en de afnemer in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Deze algemene voorwaarden kunnen door jeFitcoach Functional Training worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen bekend zijn gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor reeds bestaande overeenkomsten.1. CONDITIE VAN DE KLANT

a) De Klant garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

b) De Klant zal geen gebruik maken van alle door jeFitcoach Functional Training aangeboden activiteiten en faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.


2. AFSPRAKEN EN TARIEVEN

a) De directie van jeFitcoach Functional Training en de Klant gaan de overeenkomst voor het leveren van de afgesproken Diensten in principe voor onbepaalde tijd met elkaar aan. Dit kan echter op elk moment door beide partijen opgezegd worden, rekening houdend met de termijn waarbinnen gemaakte afspraken vast liggen in de overeengekomen gezondheidsverklaring met inachtneming van de reserveringstermijn (zie artikel 6).

b) Het tarief wordt door de directie van jeFitcoach Functional Training bepaald en individueel overeengekomen met elke unieke Klant, die de diensten van jeFitcoach Functional Training afneemt. Het overeengekomen tarief betreft een uurtarief inclusief 21% BTW, reiskosten en alle andere kosten, die door jeFitcoach Functional Training worden gemaakt om de Diensten te kunnen leveren. De betaling dient vooraf voor minimaal 25 lessen te worden voldaan.

c) De directie van jeFitcoach Functional Training mag het in de offerte overeengekomen tarief verhogen en zal de Klant hiervan mimimaal een week van tevoren op de hoogte brengen.


3. AANSPRAKELIJKHEID

a) Voor elke door jeFitcoach Functional Training geleverde Dienst geldt dat er sprake is van een inspanningverplichting. JeFitcoach Functional Training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

b) JeFitcoach Functional Training is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de Diensten.

c) JeFitcoach Functional Training is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.

d) JeFitcoach Functional Training is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van jeFitcoach Functional Training.

e) In alle gevallen is de aansprakelijkheid van jeFitcoach Functional Training beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van jeFitcoach Functional Training. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van jeFitcoach Functional Training geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot viermaal het bedrag dat door jeFitcoach Functional Training aan de Klant in rekening is gebracht.


4. BETALINGSVOORWAARDEN

a) Betaling moet binnen zeven dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is afgesproken in de onderling overeengekomen gezondheidsverklaring.

b) Na de vervaldatum is de Klant in gebreke en heeft de directie het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente wordt berekend over het te betalen bedrag vanaf het moment dat de Klant in gebreke is, totdat het bedrag volledig betaald is.

c) Blijft betaling uit, dan kan de directie de uitvoering van de Diensten stilleggen totdat betaald is.

d) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant, zijn de vorderingen van de directie op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

e) Indien een Klant geen gebruik wil maken van de door hen reeds vooruit betaalde Trainingen, dan krijgt de Klant het hiervoor reeds betaalde bedrag niet terug. Het recht op Diensten/ Trainingen vervalt na twee jaar gerekend vanaf de ingangsdatum in de overeengekomen gezondheidsverklaring.

f) Mocht JeFitcoach Functional Training door ziekte die langer dan zes maanden aaneengesloten duurt, niet in staat zijn om overeengekomen Diensten/ Trainingen aan de Klant te leveren, dan heeft de Klant recht op restitutie van het resterende deel van het vooruit betaalde bedrag.


5. KLEDING EN HYGIENE

a) Bij gebruik van alle activiteiten en faciliteiten die door jeFitcoach Functional Training worden aangeboden, dient te allen tijde gepaste sportkleding en indien de Training wordt verzorgd binnen, schone sportschoenen worden gedragen. Een handdoek tijdens de training is verplicht.

b) Wettelijke regels omtrent hygiene zullen door jeFitcoach Functional Training altijd worden gewaarborgd.


6. RESERVEREN EN ANNULEREN

a) Reserveringen/ afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een reservering/ afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, wordt bij de Klant die de reservering heeft gemaakt, uurloon dan wel het overeengekomen tarief voor de betreffende dienst in rekening gebracht.

b) De directie van jeFitcoach Functional Training behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren van een Klant die herhaaldelijk reserveringen van services en/of programma’s annuleert of niet volgens afspraak verschijnt.

c)  Indien de Klant door ziekte niet gebruik kan maken van de Diensten, wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan jeFitcoach Functional Training. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd, anders worden de kosten van de Dienst doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken. De Overeenkomst kan vervolgens maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.


7. OVERMACHT

a) Indien jeFitcoach Functional Training door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

b) Indien de overmacht één maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

c) Ingeval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als jeFitcoach Functional Training als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 

8. GESCHILLEN

a) Op deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.

b) Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter. JeFitcoach Functional Training heeft het recht om zich tot de bevoegde rechter van de woonplaats van het lid te wenden.


9. SLOTBEPALINGEN

a) Alle door de Klant verstrekte stukken mogen niet door jeFitcoach Functional Training zonder voorafgaande toestemming van de Klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis aan derden worden gebracht op straffe van misbruik van intellectueel eigendom van de Klant.

b) In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij de directie van jeFitcoach Functional Training.

Kvk-nummer 57561397 | jeFitcoach Functional Training | Triodos NL57 TRIO 0197 6235 14